Ośrodek warsztatu prawa i mediacji

Opublikowano: wtorek, 30, styczeń 2018 E-mail

Ośrodek działa na rzecz kształtowania i rozwoju kompetencji w zakresie prawa i mediacji.

            OŚRODEK WARSZTATU PRAWA I MEDIACJI.jpg

Ośrodek działa na rzecz kształtowania i rozwoju kompetencji w zakresie prawa i mediacji.

Prowadzimy szkolenia przygotowujące do zawodu mediatora zarówno sądowego, jak i zawodowego (pozasądowego). Wskazać należy, że wykonywanie tego zawodu wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga profesjonalnego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Od mediatora wymaga ponadto dużej odporności psychicznej, umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia.

Planowanie kariery zawodowej w mediacji ukazuje nam perspektywę rozwoju w różnych profilach, przy czym wybór specjalizacji warto opierać na własnych preferencjach zawodowych, kompetencjach i kwalifikacjach. Można zatem dostosować specjalizację do najlepszego dla siebie typu pracy i zainteresowań. Nasze szkolenia dają ponadto możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających posiadane kompetencje i kwalifikacje w podanej tematyce oraz są zgodne z podanymi w systemie standardami szkoleń mediatorów. Szkolenia przygotowują nie tylko do pełnienia fukcji mediatora, ale także nabyte kompetencje sprawdzają się w pracy zawodowej i życiu osobistym.

CERTYFIKACJA w zakresie potwierdzania kompetencji zawodowych mediatora oparta jest na autorskim systemie stopniowym (System Stopniowy Rozwoju Zawodowego Mediatora). W systemie certyfikacji znajdują się szkolenia podstawowe, rozszerzone, doskonalące, specjalistyczne. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe w mediacji w danych specjalizacjach.

W zakresie promowania standardów etycznych mediatorów oparte są o Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich uchwalony przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Ponadto treść szkolenia uwzględnia Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom oraz o NAJNOWSZE WYTYCZNE EUROPEJSKIEJ KOMISJI NA RZECZ SKUTECZNEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI -Council of Europe European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), a także zestaw narzędzi do doskonalenia mediacji zapewniający wdrożenie wytycznych CEPEJ w sprawie mediacji.

Szkolenie I stopnia jest szkoleniem podstawowym, a ponadto jest zgodne ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 (Dz. U. 2001 Nr 56 Poz 591).

Ukończenie I stopnia daje podstawy i uprawnienie do udziału w wybranych szkoleniach specjalistycznych oraz szkoleniu II stopnia w ramach systemu stopniowego. Szkolenie zgodne jest ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 (Dz. U. 2001 Nr 56 Poz 591) co oznacza, że już pierwszy stopień szkolenia wpisuje się w warunek do ubiegania się o wpis na listę mediatorów ds.nieletnich prowadzoną przez Sądy Okręgowe. Wskazać ponadto należy, że niezbędne jest spełnienie dodatkowych warunków określonych w przepisach prawa, a informacje na ten temat znajdują się na stronach Sądów Okręgowych: 

- w przypadku ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów sądowych
- w przypadku ubiegania się o wpis na listę mediatorów ds. nieletnich
- w przypadku ubiegania się o wpis na listę mediatorów ds. karnych

W przedmiocie wpisu do wykazu (wpisu na listę mediatorów przy SO) Prezes sądu okregowego wydaje decyzję administracyjną. Od decyzji w przedmiocie wpisu służy odwołanie do Prezesa sądu apelacyjnego.

Szkolenie II stopnia jest szkoleniem rozszerzonym i opartym ponadto o zakres kompetencji mediatora pozasądowego. Uprawnia do udziału w szkoleniach specjalistycznych: Mediacja rówieśnicza; Mediacje w biznesie, a także w szkoleniu III stopnia. Uzyskanie Certyfikatów łącznie stopnia I i II jest zgodne ze standardami szkoleń mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Szkolenie II stopnia poświadcza spełnienie standardów o których mowa, co jest dodatkowym atutem w przypadku ubiegania się o wpis na listę mediatorów prowadzoną przez Sądy Okręgowe. 

Szkolenie II stopnia nadaje ponadto CERTYFIKAT MEDIATORA POZASĄDOWEGO (ZAWODOWEGO). Szkolenie zatem nadaje tytuł CERTYFIKOWANEGO MEDIATORA i nie wymaga wpisu na listę mediatorów sądowych prowadzonych przez Sądy Okregowe jeżeli zamierzamy świadczyć usługi mediacji w ramach mediacji umownej.

Szkolenie III stopnia (case study) jest szkoleniem doskonalącym z wykorzystaniem nabytych kompetencji w praktycznym zastosowaniu i superwizji. Oparte jest o case study przez praktyczne zastosowanie mediacji w realnych sytuacjach życiowych przez rozwój kompetencji w tym zakresie. 

Szkolenia specjalistyczne dotyczą tematyki poświęconej w całości zagadnieniom teoretycznym i praktycznym wybranej specjalizacji. Prowadzone są przez specjalistów (mediatorów) posiadających wieloletnie doświadczenie w danej specjalizacji zawodowej. Zajęcia oparte są o zastosowanie wiedzy w praktyce o case study oraz w ramach ćwiczeń z symulacjami i aktywnych form udziału. 

    lime na stron              

Każde ze szkoleń certyfikujących zakończone jest egzaminem certyfikującym opartym o test wiedzy. Uczestnik po uzyskaniu pozytywnej oceny otrzymuje Certyfikat z indywidualną informacją o nabytej wiedzy i umiejętnościach zgodnie z wymaganiami szkolenia. Szkolenia certyfikujące zawierają specjalistyczną wiedzę z zakresu przepisów i doktryny prawa, pedagogiki i psychologii, a także część ćwiczeniową opartą o zastosowanie treści w praktyce zawodowej i aktywnego udziału uczestnika w ćwiczeniach.

                                                  orodek warsztatu prawa mediacji 1                                ok1 System Stopniowy Rozwoju Zawodowego Mediatora

Ośrodek Warsztatu Prawa i Mediacjitm. System Stopniowy Rozwoju Zawodowego Mediatoratm.
Lime Brand Sp. z o.o.
Ochrona praw autorskich i innych praw do treści zawartych na niniejszej stronie.

Odsłony: 2608

Serwis korzysta z technologii ciasteczek (cookies) w celu zbierania statystycznych informacji o odwiedzajacych i możliwie najlepszego dopasowania treści do potrzeb użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo aby informacje te były przez serwis zbierane można zablokować tą funkcję w ustawieniach Państwa przeglądarki. Brak takiego ustawienia oznacza zgodę na na ich zbieranie i przetwarzanie.